اولویت های پژوهشی

ردیفموضوععنوانکد
1 منابع آبارزیابی میزان اثربخشی سامانه محاسبه قیمت تمام شده آب و خدمات شرکت آب منطقه ای فارس و ارائه راهکارهای اصلاح و به روز رسانی آندانشجوئی
2 منابع آبتدوین نقشه راه مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی استان فارستقاضامحور
3 منابع آبتدوین روش شناسی قیمت گذاری پساب در استان فارستقاضامحور
4 منابع آبارزیابی مجموعه اسناد بخشی توسعه استان فارس از نظر محدودیتهای بخش آب استان آمایش سرزمین، سند توسعه بخش صنعت، کشاورزی و ...تقاضامحور
5 منابع آبتدوین برنامه و سند راهبردی بخش آب استان فارس با تاکید بر بومی سازی احکام قانونی اسناد بالادستی بخش آب تقاضامحور
6 مباحث اقتصادی -اجتماعی-فرهنگی و حقوقیبررسی تعارض های سازمانی در شرکت آب منطقه ای فارس و ارائه الگوی بهینه جهت مدیریت آنتقاضامحور
7 مباحث اقتصادی -اجتماعی-فرهنگی و حقوقیتجزیه و تحلیل و مطالعه کار و زمان سنجی در شرکت آب منطقه ای فارستقاضامحور
8 مباحث اقتصادی -اجتماعی-فرهنگی و حقوقیتحلیل وضعیت مالی شرکت آب منطقه ای فارس و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت تحقق خودگردانی مالی آنتقاضامحور
9 هیدرولوژی و منابع آب سطحی استفاده از روشهای نوین برآورد مقدار بارش در مناطق فاقد آمار استان فارستقاضامحور
10 منابع آبمنطقه بندی و پهنه بندی مناطق مختلف استان از نظر بحران تامین آب در سه بخش شرب، کشاورزی و صنعتی دانشجوئی
12


آمار بازدید کنندگان سایت
کاربران آنلاین 8
امروز 8 نفر
دیروز 8 نفر
ماه جاری 30 نفر
کل بازدید کنندگان 18753 نفر

All Rights Reserved. ©2015 Aftab Asa Co