اولویت های پژوهشی

ردیفموضوععنوانکد
1 مباحث اقتصادی -اجتماعی-فرهنگی و حقوقیبررسی برخی از ابهامات موجود در روند عملی تملک اراضی واقع در طرحهای عمرانی و ارائه راهکارهای حل آنهاFASE
2 تاسیسات آبی و هیدرولیکبررسی انسداد ناشی از بسته های هوا در خطوط انتقال تحت فشار و ارائه راهکارهای اجرایی FADI
3 منابع آببررسی کمی تاثیر اجرای اقدامات افزایش بهره وری آب کشاورزی بر منابع آبFAGW
4 اقتصاد آببررسی تاثیر سیاست قیمت گذاری آب کشاورزی بر پایداری منابع آب: مطالعه موردی استان فارسFASE
5 کیفیت آب و خاک و محیط زیستبررسی عوامل تخریب کیفی آب رودخانه شیرین رود در محدوده گنبد نمکی رمقان بهمراه ارائه راهکار بهبود کیفیFAEN
6 منابع آببررسی فنی و اقتصادی و بهینه سازی فرآیندهای نمک زدایی آب دریا و انتقال آن به مناطق مختلف استان فارسFASW


آمار بازدید کنندگان سایت
کاربران آنلاین
امروز 12 نفر
دیروز 43 نفر
ماه جاری 11 نفر
کل بازدید کنندگان 48620 نفر

All Rights Reserved. ©2015 Aftab Asa Co