اولویت های پژوهشی

ردیفموضوععنوانکد
1 منابع آببررسی و امکان سنجی استفاده از روش های نوین جهت برآورد پارامترها و مولفه های بیلان منابع و مصارف آب استان فارسFAW
2 منابع آبتوسعه روابط تجربی متناسب با شرایط بومی استان جهت برآورد پارامترهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی منابع آب استان فارسFAW
3 منابع آبارزیابی مجموعه اسناد بخشی توسعه استان فارس از نظر محدودیتهای بخش آب استان آمایش سرزمین، سند توسعه بخش صنعت، کشاورزی و ...FAW
4 منابع آبتدوین برنامه و سند راهبردی بخش آب استان فارس با تاکید بر بومی سازی احکام قانونی اسناد بالادستی بخش آب FAW
5 منابع آبتدوین نقشه راه مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی استان فارسFAW
6 منابع آبمنطقه بندی و پهنه بندی مناطق مختلف استان از نظر بحران تامین آب در سه بخش شرب، کشاورزی و صنعتی FAW
7 منابع آبتدوین روش شناسی تدوین بیلان منابع آب کارستFAW
8 منابع آبتدوین طرح جامع مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در استان فارسFAW
9 تاسیسات آبی و هیدرولیکامکان سنجی توسعه نیروگاه های برق-آبی کوچک مقیاس در سطح استان فارسFAD
10 مباحث اقتصادی -اجتماعی-فرهنگی و حقوقیتحلیل وضعیت مالی شرکت آب منطقه ای فارس و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت تحقق خودگردانی مالی آنFAH
12


آمار بازدید کنندگان سایت
کاربران آنلاین 16
امروز 11 نفر
دیروز 4 نفر
ماه جاری 11 نفر
کل بازدید کنندگان 12309 نفر

All Rights Reserved. ©2015 Aftab Asa Co