جلسه کمیته تحقیقات و فناوری شرکت آب منطقه ای فارس در روز چهارشنبه 1402/5/4 برگزار شد. دستور کار این نشست، ارائه گزارش نهایی پروژه پژوهشی با عنوان " ارزیابی طرح تعادل بخشی در آبخوانهای معرف استان فارس" بود که توسط پژوهشگر محترم جناب آقای دکتر عزت اله رییسی استاد دانشگاه شیراز و آقای مهندس حجت اله ناصری دانشجوی مقطع دکترای آن دانشگاه، به انجام رسیده و ارائه گردید.

طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب یکی از مهمترین طرحهای در حال انجام وزارت نیرو در سطح کشور بوده و ارزیابی آن در این تحقیق از اهمیت بالایی برخوردار است. پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیته شامل همکاران شرکت آب منطقه ای فارس از واحد های حفاظت و بهره برداری، برنامه ریزی و مطالعات پایه، تیم پژوهشگر، داور و ناظر محترم پروژه، روند اجرای این پژوهش و کیفیت علمی و فنی آن مورد تایید جلسه قرار گرفت . در پایان به منظور استفاده کاربردی و اثربخشی این پروژه پژوهشی، مقرر شد نتایج آن به همراه پیشنهادات تکمیلی توسط شرکت آب منطقه ای فارس به شرکت مدیریت منابع آب ایران فرستاده شود تا در تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص نحوه مدیریت و راهبری طرح احیا و تعادل بخشی و همچنین موضوع مهم حکمرانی منابع آب زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد.