به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب، روز شنبه 1402/4/3 روز صرفه جویی آب و نخبگان دانشگاهی، سمینار علمی-پژوهشی با عنوان قیمت گذاری و صرفه جویی آب در بخش کشاورزی در شرکت آب منطقه ای قارس برگزار گردید.

سخنران اصلی این سمینار، آقای دکتر محمد حسن طرازکار، دانشیار محترم اقتصاد کشاورزی از دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بودند. پس از ارائه سخنرانی ایشان، نشست هم اندیشی با حضور چند تن از اعضای کارگروه آب اتاق فکر استانداری فارس از جمله آقای دکتر بینازاده و همکاران ایشان، و نیز تعدادی از مدیران و کارشناسان خبره معاونتهای مختلف شرکت آب منطقه ای فارس ادامه یافت.

این نشست با همکاری مشترک گروه تحقیقات کاربردی و مدیریت روابط عمومی شرکت برگزار شد.