فایل ضمیمه

نشست مشترک مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای فارس با اعضای کارگروه آب اتاق فکر استانداری فارس برگزار شد.

این نشست روز یکشنبه 31/2/1402 به میزبانی شرکت آب منطقه ای فارس انجام گردید و موضوع اصلی آن در مورد طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب بود.

ابتدا نماینده مجری طرح تعادل بخشی شرکت، به ارائه گزارش اهداف و عملکرد این طرح در استان فارس پرداخت و در ادامه، رییس گروه تحقیقات کاربردی شرکت، نتایج برخی گزارشات آسیب شناسی طرح تعادل بخشی مربوط به استان و کشور را همراه با پیشنهادات آنها که توسط پژوهشگران مختلف تهیه شده است، ارائه نمود.

سپس اعضای کارگروه آب اتاق فکر استانداری با مدیران و کارشناسان شرکت در خصوص این طرح و موانع و چالشهای اجرای آن به تبادل فکر و تجربه پرداختند. در پایان نشست، برای ادامه تبادل نظر و یافتن ایده های مناسب به منظور اجرای بهینه طرح احیا و تعادل بخشی، توافق شد جلسات تخصصی و محدودتر بین اساتید و متخصصین اتاق فکر و کارشناسان شرکت تداوم داشته باشد و نتایج آن به مراجع ذیربط برای تصمیم گیری ارائه گردد.