روز چهارشنبه 24 اسفندماه 1401 در جلسه کمیته تحقیقات و فناوری و با حضور اعضای کمیته و مدیران و معاونین شرکت، لوح سپاس از طرف مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس، به 10 نفر از کارشناسان فعال در حوزه پژوهش و فناوری اهدا شد. دلیل تقدیر این کارشناسان شامل مواردی از جمله ترجمه کتاب علمی-تخصصی درباره آب زیرزمینی، پیگیری موثر در اثربخشی نتایج طرحهای پژوهشی، نظارت و راهبری مناسب پروژه های تحقیقاتی، ارائه و  پیشنهاد عناوین تحقیقاتی مفید و اقدام به موقع و موثر در انعقاد قراردادهای پژوهشی بوده است. هرساله به منظور ایجاد انگیزه و توسعه علمی و فنی همکاران، تعدادی از فعالین در زمینه پژوهش و فناوری شرکت آب منطقه ای فارس مورد تشویق قرار می گیرند.