فایل ضمیمه

شرکت آب منطقه ای فارس انجام پروژه پژوهشی با عنوان "ارزیابی تاثیر کمی اجرای اقدامات بهره ورانه بخش کشاورزی بر آب های زیرزمینی " را به فراخوان گذاشته است. بدین وسیله از پژوهشگران توانمند دعوت می نماید ضمن مطالعه فرم سفارش پروژه تحقیقاتی یادشده (فایل ضمیمه) ، در صورت تمایل فرم پیشنهاده خود را ( ادامه فایل ضمیمه) تکمیل نموده و حد اکثر تا روز یکشنبه 16 بهمن ماه سال جاری به آدرس پست الکترونیکی research.frrw@gmail.com ارسال فرمایند. در صورت وجود ابهام و پرسش، با تلفن 07132252066 گروه تحقیقات کاربردی شرکت تماس بگیرید.