با توجه به خاتمه طرح پژوهشی با عنوان "سیستم نوین طراحی عددی نقشه های کارگاهی عملیات حفاری و تزریق: سد هایقر" توسط آقای مهندس همایون لطف آذر از شرکت دانش بنیان زرآب و کاربرد نتایج آن در پروژه های سدسازی استان فارس و سایر استان ها، کارگاه آموزشی با عنوان "بهره وری و تکنیک های اندازه گیری در سدهای بزرگ" برای کارشناسان مرتبط با پروژه های سدسازی برگزار گردید. این کارگاه در روز دوشنبه 18 آذرماه 1398 در محل شرکت آب منطقه ای فارس به مدت 6 ساعت برگزار گردید.