گروه تحقیقات کاربردی در نمایشگاه ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان فارس که به مناسبت هفته پژوهش در محل مجتمع رفاهی- فرهنگی دانشگاه شیراز  برگزار شد، حضور پیدا کرد.