فایل ضمیمه

سخنرانی علمی

مسئله آب: ضرورت گذر به مدیریت تقاضا

 

آقای دکتر محمدناصر ریحانی

دکتری اقتصاد آب، دانشگاه تومبلت برلین