فایل ضمیمه

ارائه نتایج طرح پژوهشی

تعيين و محاسبه شاخص اختصاصي کيفيت آب با رويکرد تصميم گيري  چند معياره گروهي فازي

 

دکتر محمدعلی بقاپور

      دکتری مهندسی عمران، مهندسی آب

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

زمان: سه شنبه  05/03/ 96 ساعت  10:00 صبح

مکان: سالن آمفی تئاتر شرکت آب منطقه­ای فارس