فایل ضمیمه

ارائه نتایج طرح پژوهشی

 

ارتقاء نرم افزار محاسبات و کنترل آمار تبخيرسنجي

 

عزیزاله جمشیدی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی

دانشگاه شیراز

 

زمان: چهارشنبه  01/30/ 96 ساعت  09:00 صبح

مکان: سالن کنفرانس شرکت آب منطقه­ای فارس