فایل ضمیمه

ارائه نتایج طرح پژوهشی

امکان سنجی استفاده از وتیورگراس به عنوان یک راهکار نوین بیومهندسی در کاهش فرسایش سواحل رودخانه ها، مطالعه موردی رودخانه کر

 

دکتر حسین حمیدی فر

عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب

دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

 

زمان: چهارشنبه  10/01/ 95 ساعت  11:00 صبح

مکان: سالن آمفی تئاتر شرکت آب منطقه­ای فارس